تعرفه ارائه خدمات تشخیصی -درماني درمراكز بهداشتی درمانی درسال 1389

ردیف نوع خدمت مبلغ آزاد(ریال) بیمه روستایی(ریال) سایربیمه ها(ریال)
1 ویزیت پزشک عمومی 34000 10200 10200
2 نوارقلب(E.K.G) 35100 10530 10530
3 ختنه(بصورت گلوبال) 277500 83250 83250
4 احیاءقلبی ریوی بزرگسال 126000 37800 37800
5 احیاءنوزادان 108000 32400 32400
6 NGتیوب 84000 25200 25200
7 سوند ادراری درمردان 44400 13320 13320
8 سوندادراری درخانمها 27750 8325 8325
9 گذاشتن لوله تراکئوستومی 83250 24975 24975
10 تخلیه سرومن سفت شده ازیک یاهردوگوش 33300 9990 9990
11 شستشوی گوش 33300 9990 9990
12 درآوردن جسم خارجی ازگوش بدون بیهوشی 44400 13320 13320
13 برداشتن جسم خارجی داخل بینی 55500 16650 16650
14 درآوردن جسم خارجی ازچشم 33300 9990 9990
15 سوراخ کردن گوش 44400 13320 13320
16 خارج کردن جسم خارجی از عضله ساده 94350 28305 28305

 ردیف 17حق الزحمه بخیه زدن مربوط به پوست سروگردن،بدن وتنه ،بازوها وساقها(بدون وسایل مصرفی)

ردیف 18 حق الزحمه پانسمان

ردیف 19 حق الزحمه تزریقات

ردیف نوع خدمت مبلغ آزاد(ریال) بیمه روستایی(ریال) سایربیمه ها(ریال)
17 تا5/2 سانتیمتر 55500 16650 16650
17 5/2تا5/7سانتیمتر 77700 23310 23310
17 5/7تا5/12سانتیمتر 99900 29970 29970
17 5/12تا20سانتیمتر 122100 36630 36630
17 20تا30سانتیمتر 144300 43290 43290
17 بیشتراز30سانتیمتر 166500 49950 49950
18 پانسمان کوچک(باوسایل مصرفی) 20250 6075 6075
18 پانسمان متوسط(باوسایل مصرفی) 38250 11475 11475
18 پانسمان بزرگ(بدون وسایل مصرفی) 18000 5400 5400
19 تزریق عضلانی 6000 4000 6000
19 تزریق وریدی 8000 5000 8000
19 تزریق توام عضلانی 7000 4500 7000
19 تزریق سرم درمانی 27000 8100 8100
19 تزریق پنی سیلین باتست 8000 5000 8000
19 تزریق پنی سیلین بدون تست 7000 4500 7000
         
         

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-5-10 12:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ