عنوان
تاریخ
ردیف
بازدید از جامعه ایمن خرم بید به همراه کلیه ادارات عضو
90/2/21
1
برگزاری کلاس امداد ونجات با همکاری هلال احمر برای کارشناسان ستادی
خرداد 90
2
برگزاری چهاردهمین کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
90/3/22
3
برگزاری هفتمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
90/4/23
4
برگزاری پانزدهمین کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
90/4/28
5
برگزاری هشتمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
90/5/27
6
برگزاری نهمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
90/7/14
7
برگزاری کلاس اموزش تئوری وعملی اطفائ حریق برای کارشناسان ستادی با همکاری اتش نشانی
90/7/21
8
برگزاری شانزدهمین کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
90/7/23
9
برگزاری کلاس اموزش تئوری وعملی اطفائ حریق برای رانندگان ونگهبانان شبکه بهداشت با همکاری اتش نشانی
90/8/7
10
برگزاری کلاس اموزشی پیشگیری از حوادث برای مربیان مهد کودکها
90/8/14
11
برگزاری دهمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
90/8/26
12
برگزاری هفدهمین کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
90/8/28
13
برگزاری یازدهمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
90/9/24
14
برگزاری کلاس اموزشی پیشگیری از حوادث برای مربیان بهداشت مدارس
90/9/28
15
برگزاری هجدهمین کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
90/9/29
16
برگزاری   نوزدهمین کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
90/11/11
17
برگزاری دوازدهمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
90/12/16
18
بازدید از جاده زندان به همراه اداره راه وشهرسازی
91/1/22
19
برگزاری بیستمین    کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
91/1/27
20
برگزاری سیزدهمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
91/2/26
21
برگزاری جلسه اموزشی نحوه نوشتن برنامه عملیاتی برای کلیه ادارات عضو
91/3/2
22
برگزاری بیستمین و یکمین   کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
91/3/28
23
برگزاری چهاردهمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
91/4/22
24
برگزاری کلاس اموزشی امداد ونجات واطفائ حریق با همکاری اورژانس واتش نشانی برای رابطین محلی
91/4/25
25
برگزاری کلاس اموزشی امداد ونجات واطفائ حریق با همکاری اورژانس واتش نشانی برای رابطین متخصص ادارات واصناف
91/4/29
26
بازاموزی بهورزان ،کاردانها وکارشناسان مراکز بهداشتی درمانی در 8 جلسه در زمینه شناخت جامعه ایمن وپیشگیری از حوادث ترافیکی
مرداد 91
27
ارسال تقاضانامه عضویت در شبکه بین المللی جامعه ایمن به استان
مرداد91
28
برگزاری بیستمین و دومین   کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
91/6/14
29
برگزاری اموزش ضمن خدمت جامعه ایمن(اطفا حریق- کمکهای اولیه)با همکاری اتش نشانی واورژانس به بهیاران،پرستاران،کاردانها وکارشناسان مراکز بهداشتی درمانی وستادی
91/7/11
30
برگزاری پانزدهمین کمیته درون بخشی وپیگیری مصوبات
91/8/3
31
برگزاری بیستمین وسومین   کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
91/10/10
32
برگزاری بیستمین وچهارمین   کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
3/2/92
33
برگزاری بیستمین وپنجمین   کمیته برون بخشی وپیگیری مصوبات
15/4/92
34
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-2 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ