عملكلرد اداره حمل ونقل در جامعه ايمن شهرستان مرودشت سه ماهه اول  1390


1- آموزش دانش اموزان مدارس ابتدايي وراهنمايي حاشيه راهها طي دو نوبت شامل آموزش قوانين ومقررات عبور ومرور ومرحله دوم گذربان مدرسه ميباشد كه شامل 22 مدرسه بشرح زيل ميباشد.
ريف
نام مدرسه
نام روستا
رديف
نام مدرسه
نام روستا
1
اسكندري
عباس اباد
12
جليل طهماسبي
شمس اباد
2
شهيد  رضوي
راهنويه
13
شعباني
اميديه
3
دهقانيان
ساروئي
14
شهيد ساروئي
ساروئي
4
شهيد. شول
شول
15
آيت 1
كوه سبز
5
فاطمه زهرا (س)
مراگلو
16
آيت 2
كوه سبز
6
شهيدميرزايي
سيوند
17
رسالت
سيوند
7
شهيد كاظمي
سيوند
18
شهادت
دشتبال
8
غدير
روزيان فاروق
19
مطهري
مراد اباد فاروق
9
المهدي
مهدي اباد فاروق
20
معراج
سعادت اباد فاروق
10
حافظ
حاجي اباد كامفيروز
21
شهيد زاهدي
بكيان كامفيروز
11
شهيدبهشتي
علي اباد علياكامفيروز
22
12 فروردين
رجاباد
2-ايمن سازي مدارس حاشيه راهها:
مدارس حاشيه روستاهاي محور مرودشت –كامفيروز شمالي وجنوبي ،محور مرودشت – ارسنجان،محور قديم مرودشت – سعادتشهر
3-بوستان آموزش ترافيك مرودشت (پارك ترافيك):
 
پارك مذكوربه منظورافزايش فرهنگ ايمني دانش آموزان دردهه فجر 1389 افتتاح گرديده كه اقلام آموزشي ذيل تحويل شهرداري مرودشت به شرح زير گرديده است:
دوچرخه هاي شماره 26،24و20،ماشينهاي كرويت،ماشينهاي جيپ،كپسول آتش نشاني ،اكو وامپلي فاير،ميكروفن زنگ دار،باند ستوني ضد باران،ميكروفن بي سيم،ديتا پروژكتور،پرده نمايش،پازل،جليقه،پرچم گذربان مدرسه،تابلو سه وجهي،سيستم رايانه، كتاب آموزشي،لوازم التحرير،نرم افزارآموزشي وبازي وسرگرمي

imen.jpg]
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-19 11:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ