آمار و رایانه
    

مقدمه:آمار علمی است که با ابزار دقیق به جمع آوری اطلاعات ،خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات و نهایتا تجزیه و تحلیل اطلاعات میپردازد و یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد گذشته ؛حال و برنامه ریزی برای اینده میباشد.

رسالت: بر آنیم تا در راستای سیاستها و خط مشی مصوب دانشگاه و وزارت متبوع ضمن ساماندهی و اصلاح ساختار نظام آماری و ایجاد پویایی در نظام اطلاعاتی، شاخص های لازم جهت برنامه ریزی ،مدیریت و توسعه سلامت جامعه به نحو مطلوب مهیا گردد

معرفی کارشناسان:

مریم جان فدای کارشناس مسئول آمار

فاطمه کشاورز کارشناس آمار

وظایف:

پيگيري ارسال آمار ماهيانه از سطوح مختلف محيطي به سطوح بالاتر طبق جدول ذيل:
خانه بهداشت به مركز بهداشتي درماني سوم هر ماه
مركز بهداشتي درماني به مركز بهداشت شهرستان هفتم هر ماه
مركز بهداشت شهرستان به استان دوازدهم تا بيستم هر ماه

2- پيگيري تكميل فرم«گزارش وضعيت آمارهاي ارسالي»در مركز بهداشت شهرستان (لازم به توضيح است اين فرم بايد هنگام تحويل آمار ماهيانه توسط رابط آماري مراكز بهداشتي درماني به واحدهاي ستادي، توسط كارشناسان ستادي تحويل گيرنده آمار، تكميل و در پايان جهت ارزيابي به واحد آمار برگردانده شود.)
3- شركت در برنامه هاي نظارتي به عنوان عضو رسمي تيم نظارت شهرستان.
4- كنترل و جمع بندي فرمهاي آماري كد دار ارسال شده از مراكز بهداشتي درماني پس از كنترل و تأييد واحد مربوطه كه شامل :
نام فرم كد فرم نام فرم كد فرم
ثبت بيماريهاي نمونه اي 1/1-102 دهان و دندان 1-103و 2-103
مراجعين سرپائی 112 تنظيم خانواده 108
مراقبت كودكان زیر8سال فصلی ایمنسازی 105
ثبت بيماري كامل 2/2-102

5- نظارت بر عملكرد رابط آماري مراكز بهداشتي درماني به منظور بررسي روند ثبت، جمع آوري و ارسال به موقع آمارها و شاخصها
6- ارسال پس خوراند نظارت هاي انجام شده
7- برگزاري مستمر كميته آمار بصورت فصلي و با دستور جلسات مشخص و پيگيري اجراي مصوبات
8- هماهنگي و همكاري با واحدهاي ستادي به منظور بررسي و كنترل و يكسان سازي آمارها و شاخصهاي بهداشتي
9- تهيه جدول جمعيتي به تفكيك مناطق شهري و روستايي هر شهرستان در ابتداي هر سال و ارسال به استان در اول خردادماه هر سال.
10- اعلام زمان و پيگيري ارسال شاخصهاي بهداشتي از سطوح مختلف محيطي به سطوح بالاتر طبق جدول ذيل:
شاخصهاي فرم الف و ب (مقطع فصلي) حداكثر يك ماه پس از پايان هر فصل
شاخصهاي فرم الف و ب (مقطع شش ماهه) حداكثر دو ماه پس از پايان مقطع زماني
شاخصهاي گزارش عملکرد سالانه مركز بهداشت پايان ارديبهشت ماه هر سال


11- تهيه و جمع‌ آوري به موقع شاخصهاي مركز بهداشت (فرم الف) و بررسي صحت آنها با هماهنگي واحدهاي ذيربط و ارسال به استان
12- جمع آوري و جمع بندي به موقع شاخصهاي مراكز بهداشتي درماني (فرم ب) و بررسي صحت آنها با هماهنگي واحدهاي ذيربط و ارسال به استان
13- جمع آوري و جمع بندي به موقع شاخصهاي گزارش سالانه به منظور تهيه گزارش سالانه مركز بهداشت شهرستان و ارسال به موقع به استان
14- برگزاري جلسات تجزيه و تحليل شاخصهاي مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني، طي جلسه مشترك با واحدهاي ستادي به شرح ذيل:
- جلسه مشترك با واحدهاي تغذيه، خانواده، دهان و دندان، ستاد و آمار
- جلسه مشترك با واحدهاي محيط و حرفه اي، مدارس، ستاد و آمار
- جلسه مشترك با واحدهاي واگير، غيرواگير، بهداشت روان، ستاد و آمار
و با حضور معاون بهداشتي و كارشناس آموزش سلامت در تمامي جلسات و ارسال صورتجلسات به تمامي واحدها
15- تهيه ليست كليه فرمهاي آماري به تفكيك مقطع زماني جهت نصب در پايگاهها، مراكز و خانه هاي بهداشت
16- رسم نمودار شاخصها و ارائه آن به واحدهاي مربوطه پس از برگزاري جلسات تجزيه و تحليل شاخصها
17- تهيه بانك اطلاعاتي از آمار و شاخصهاي بهداشتي
ضمنا علاوه بر موارد ابلاغی فوق از استان امور زیر توسط واحد آمار انجام می پذیرد :
1-ثبت مرگ و میر
3-توزیع گواهی فوت در سطح شهرستان
4- ثبت زیجهای حیاتی و استخراج شاخص مربوط به ان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-31 8:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ