بهداشت دهان و دندان
    
bnfshh.jpg
color-lineg.png
معرفی مسئول واحد : دکتر احسان اله قاسمی /   دندانپزشک    /    مدت خدمت در سیستم بهداشت و درمان 21 سال 
 
  واحد بهداشت دهان و دندان 
واحد های بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشتی و زیر مجموعه واحد بهداشت دهان و دندان مر کز بهداشت شهرستان و استان نهایتا دفتر بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت می باشد .
سیاست اصلی واحد بهداشت دهان و دندان ارتقاء سلامت بهداشت دهان و دندان افراد جامعه می باشد و در این راستا برنامه ها و اهداف خود را تدوین می نمایند .
در سال 1374 در راستای ادغام فعالیتهای بهداشتی درمانی در سیستم شبکه طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC با هدف ارتقاء سلامت دهاغن و دندان جامعه از طریق افزایش آگاهی مردم و بهبود کمی و

کیفی وضعیت ادامه خدمات بهداشت دهان و دندان مطرح و در کشور به اجرای در آمد نیروی درگیر در این ادغام شامل
الف- سطح یک خدمات بهداشت دهان دندان که شامل افراد ذیل بگیرد
1-بهورزان   2- رابطین بهداشتی    3- کاردانها و کارشناسان بهداشت خانواده 
ب- سطح دو خدمات بهداشت دهان و دندان
1-          بهداشتکاران دهان ودندان    2- دندانپزشکان 
شرح وظایف بهورزان خانه های بهداشت در رابطه با بهداشت دهان دندان
1-          آموزش  بهداشت دهان و دندان به زنان دوران بارداری و تا یک سال پس از زایمان و کودکان تا 12 سالگی
2-              معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان زنان باردار و ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی جهت جرم گیری
3-          معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان   کودکان 12-6 سال و ارجاع به مراکز بهداشتی درمانی در صورت لزوم
4-          معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال در پایان 2.3.4.5 سالگی و ارجاع به مراکز بهداشتی درمانی در صورت لزوم
5-          مراجعه به واحد های تحت پوشش بیماریابی و ارجاع به مراکز بهداشتی درمانی در صورت لزوم
6-          نمونه گیری از آب منطقه فعالیت و ارسال برای آزمایش میزان فلوراید و ثبت نتایج
7-          تکمیل فرم گذارش عملکرد سه ماهه و ارسال آن به واحد دندانپزشکی مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش یا مرکز بهداشت شهرستان
 
 
شرح وظایف رابطین بهداشت در رابطه با بهداشت دهان و دندان 
1- آموزش کلیه زنان خانواده تحت پوشش در زمینه بهداشت دهان و دندان با اولویت زنان باردار و شیرده
2-  معرفی موارد نیاز به درمان به مراکز بهداشت درمان دارای واحد دندانپزشکی
شرح وظایف کاردانها  و کارشناسان بهداشت خانواده در رابطه بهداشت دهان و دندان
1- آموزش بهداشت و دهان و دندان به خصوص به گروههای هدف
2- معاینه دهان و دندان زنان باردار در ماه سوم حاملگی ثبت نتیجه در فرم مراقبت های دوران بارداری پرونده خانوار و در صورت لزوم ارجاع به دندان پزشک یا بهداشتکار دهان و دندان مرکز بهداشتی درمانی
3-  آموزش بهداشت و دهان و دندان به مادران باردار در ماههای 3-5-7 ماهگی
4- معاینه وضعیت دهان و دندان زنان زایمان کرده تا یک سال پس از زایمان و ارجاع به مراکز بهداشتی درمانی در صورت لزوم و ثبت نتیجه در پرونده خانوار
5-  معاینه دهان و دندان کودکان 2 تا 12 سال حداقل سالی یکبار ثبت در پرونده خانوار و در صورت لزوم ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی
6- آموزش بهداشت دهان و دندان دوره ای به دانش آموزان و مدیران و مسئولین هنگام بازدید از مدارس

شرح وظایف دندانپزشک با بهداشتکار دهان دندان در مراکز بهداشتی درمانی
-شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی (خانه های بهداشت و مدارس )
-اطلاع از جمعیت تحت پوشش (گروههای هدف)
- پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان کاردانها ی بهداشت خانواده
- ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم به کلیه مراجعه کنندگا ن با اولویت گروههای هدف
- آموزش بهداشت دهان و دندان برای پرسنل بهداشتی تحت پوشش
- ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز به زنان باردار و شیرده (تا یکسال ) و کودکان 12-2 سال شامل (ترمیم جرم گیری -؟/ نیرو رسیلفت و کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری )
- گزارش عملکرد به مرکز بهداشت شهرستان
- رعایت کنترل عفونت و حفظ و نگهداری تجهیزات و وسایل دندانپزشکی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-11 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ