شهری شماره 1:

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
شهری1
خ انقلاب
3
36
5
11
روستایی10201
روستایی

2617
شماره تماس:
4332666
 
 
 
 
 
 
 zard.jpg
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
 تلفن محل کار
1
پزشک
مینا اعتمادی
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
2
پزشک
حمیدرضا فرهادی
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
3
دندان پزشک
عبدالعظیم اکبری
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
4
دندان پزشک
محمد علی نعمت الهی
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
  فرزانه خواجه مرکز شهری 1  
6
کاردان بهداشتی
اسماعیل افکاری
مرکز شهری 1
رسمی 
7283341760
 
کاردان بهداشتی
سلمان سیدانی
مرکز شهری 1
رسمی 
7283341760
7
کاردان بهداشتی
ابراهیم شمشیری
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
8
کارشناس بهداشتی
حمیدرضا ستوده
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
 کارشناس بهداشتی
 
   
9
کارشناس بهداشتی
 
مرکز شهری 1
قراردادی
7283341760
10
کاردان بهداشتی
نرگس اسفندیاری
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
11
کارشناس بهداشتی
 
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
12
کاردان ماما
جمیله شفیعی
مرکز شهری 1
رسمی
7283341760
13
کاردان بهداشتی
 
مرکز شهری 1
رسمی 
7283341760
14
کاردان بهداشتی
مریم زارعی
پایگاه شهید سجادیان
رسمی
7283341760
15
کاردان مامایی
میترا زارع 
مرکز شهری 1
قراردادی 
7283341760
16
کاردان بهداشتی
 
پایگاه غدیر
رسمی
3326560
17
کاردان بهداشتی
طیبه شعبانی
پایگاه امام علی(ع)
رسمی
3326560
18
کاردان مامایی
پروین کشاورز 
پایگاه امام علی(ع)
قراردادی 
3326560
19
کارشناس مامایی
شهلا فرهادی پور
پایگاه شهید میرزا خانی
پیمانی
2233572
 20
کارشناس بهداشتی
افراسیاب کشاورز
مرکز شهری 1
رسمی
 
 کاردان بهداشتیطاهره سجادیان
پایگاه شهید میرزا خانی
  
21
کاردان بهداشتی
نرگس اسفندیاری
پایگاه شهید میرزا خانی
پیمانی
2233572
22
کاردان آزمایشگاه
اکبر صادقیان فر
مرکز شهری 1
رسمی
3341760
23
کاردان آزمایشگاه
سیدیوسف موسوی
مرکز شهری 1
رسمی
3341760
24
کاردان آزمایشگاه
فریبا اسفندیاری
مرکز شهری 1
رسمی
3341760
 
کاردان آزمایشگاه
طاهره اسفندیاری
مرکز شهری 1
رسمی
3341760
25
کاردان آزمایشگاه
اعظم رضایی
مرکز شهری 1
رسمی
3341760
 26
کاردان آزمایشگاه
الهام اسفتدیاری
مرکز شهری 1
پیمانی
3341760
27
کاردان رادیولوژی
سید کریم روزگار
مرکز شهری 1
رسمی
3341760
28
کاردان رادیولوژی
لیلا مهدی پور
مرکز شهری 1
قراردادی
3341760
 29
کاردان رادیولوژی
زهرا خسروانیان
مرکز شهری 1
قراردادی
3341760
30
پذیرش
سید احمد سجادیان 
مرکز شهری 1
 
3341760
31
خدماتی
نساء رحیمی
مرکز شهری 1
قراردادی
3341760
32
خدماتی
کریم هوشمند 
مرکز شهری 1
رسمی 
3341760
33پذیرش رضا سجادیان
مرکز شهری 1
رسمی 3341760
zard.jpg
ردیف
عنوان پست
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
استخدام
 تلفن محل کار
33
بهورز
دنیا بهاء باقری
خ ب فیروزی
رسمی
4373920
35
بهورز
لیلا آدابی شاد
خ ب فیروزی
رسمی
4373920
36
بهورز
ابوطالب زارع
خ ب رجاء آباد
رسمی -
5472315
37
بهورز
حمیده زارعی
خ ب رجاء آباد
رسمی
5472315
38
بهورز
افسانه محمدی
خ ب رجاء آباد
پیمانی
5472315
39
بهورز
رضوان روزگار
خ ب دهبید
رسمی
4332230
40
بهورز
فاطمه جعفری
خ ب رشمیجان
رسمی
4523222
41
بهورز
سید احمد حسینی
خ ب کوشک
رسمی -
4523455
42
بهورز
ماه چهره همایون
خ ب کوشک
رسمی
4523455
43
بهورز
زهرا رمضانپور
خ ب کوشک
رسمی
4523455
44
بهورز
سکینه همایون
خ ب کوشک
رسمی -
4523455
 45
بهورز
کبری خلیفه
 خ ب دهبید
رسمی
 43322246
 46
بهورز
سمیه کاظمی
 خ ب قربانک
رسمی
 2241954
47
بهورز
ثریا نظر آقایی
خ ب دولت آباد
رسمی
 
 zard.jpg
 
 
 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ