مرکز بهداشتی درمانی  شهرک ابرج:
شماره تماس:  43467111


 
نام مرکز
موقعیت جغرافیایی نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
شهرک ابرج
شمال غرب
55
7
4
7
7236
1704
zard.jpg
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
پزشک مرکز
دکتر ید الله هاشمی
مرکز شهرک ابرج
قراردادی
43467111
ماما
مهرانگیز قاسمی
مرکز شهرک ابرج
قراردادی
43467111
کاردان بهداشتیجواد عظیم زاده
مرکز شهرک ابرج
رسمی
43467111
بهیار
صدر اله بقاء
مرکز شهرک ابرج
رسمی
43467111
پذیرش
معصومه زارعی
مرکز شهرک ابرج
قراردادی
43467111
راننده
علی فیروز
مرکز شهرک ابرج
قراردادی
43467111
     
عنوان پست
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
استخدام
تلفن محل کار
بهورز
مریم قیطاسی
خ ب حسام آباد
رسمی
43467111
بهورز
مهدی حقیقی شهرکی
خ ب شهرک ابرج
رسمی
43467111
بهورز
فاطمه پیمانی
خ ب شهرک ابرج
رسمی
43467111
بهورز
کبری صابرشهرکی
خ ب شهرک ابرج
رسمی
43467111
بهورز
قزبس بهمنی
خ ب دره باد
رسمی
43467111
بهورز
حمید مددی
خ ب دره باد
پیمانی
43467111
بهورز
مریم عاطفت دوست
خ ب گله زن
پیمانی
43467111
بهورز
مدینه قاسمی سلوکلو
خ ب قرخلو
پیمانی
 43467111
zard.jpg

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 13:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ