مرکز بهداشتی درمانی فاروق:
شماره تماس: 

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
فاروق
شرق
35
11
5
8
9742
2651
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
 پزشک عمومیسید محمد یوسف مصفوی پورمرکز فاروققراردادی 
1
پزشک عمومی
دکترنفیسه نادری
مرکز فاروق
قراردادی
 
2
کارشناس بهداشتی
صادق کریمی
مرکز فاروق
رسمی
 
3
بهیار
زهرا زارع
مرکز فاروق
رسمی
 
4
کاردان آزمایشگاه
زهرا شهوند
مرکز فاروق
قراردادی
 
5
کاردان مامایی
صدیقه علوی
مرکز فاروق
قراردادی
 
 " """
7
بهداشت دهان دندان
زهرا توکلی
مرکز فاروق
قراردادی
 
8
پذیرش
زینت زارع
مرکز فاروق
قراردادی
 
9
راننده
ایمان رحیمی
مرکز فاروق
قراردادی
 
10
بهورز
علی شیبانی
 سعادت آباد وسطی
پیمانی
 
11
بهورز
فریبا شبیری
 سعادت آباد وسطی
رسمی
 
12
بهورز
سودابه خیر اندیش
پایگاه روستایی فاروق
رسمی
 
13
بهورز
رقیه زارع
پایگاه روستایی فاروق
رسمی
 
14
بهورز
فاطمه زارع
پایگاه روستایی فاروق
رسمی
 
 
 ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
15
بهورز
محمد علی سماوی
خ ب مراد آباد
رسمی
7294782220
16
بهورز
عشرت نبی عبدالیوسفی
خ ب مراد آباد
رسمی
7294782220
17
بهورز
فاطمه میرزایی فرد
 پایگاه روستایی فاروق
رسمی
7294292110
18
بهورز
اشرف طهماسبی
خ ب میج
رسمی
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 13:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ