مرکز بهداشتی درمانی کوشکک :
شماره تماس:   4662628


 نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
کوشکک
غرب
36
16
8
12
10513
2527ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک مرکز
مولود شبستری
مرکز کوشکک
رسمی
4662628
2
پزشک مرکز
ساناز میری
مرکز کوشکک
طرحی
4662628
3
بهداشتکار دهان ودندان
رعنا راستی
مرکز کوشکک
طرحی
4662628
4
کاردان بهداشتی
غلام یونسی
مرکز کوشکک
رسمی
4662628
6
آزمایشگاهسهیلا حمیدی
مرکز کوشکک
قراردادی
4662628
7
بیماری هابیژن قاسمی
مرکز کوشکک
رسمی
4662628
8
مامافهیمه زمان
مرکز کوشکک
قراردادی
4662628
9
مامازهرا حیدری
مرکز کوشکک
قراردادی
4662628
10
 بهیار
پری حیدری نقد علی
مرکز کوشکک
رسمی
4662628
 بهیاریاسر زارع   
11
بهیارنرگس قیطاسی
مرکز کوشکک
رسمی
4662628
12
بهیاراعظم کشاورز مرکز کوشکک رسمی
4662628
13
پذیرش
محمد حسین زاده
مرکز کوشکک
قراردادی
4662628
14
پذیرش
مهدی حق پرست
مرکز کوشکک
قراردادی
4662628
15
خدمات
حسن زروانی
مرکزکوشکک
 رسمی
4662628
16
بهداشتکار دهان و دندانرعنا راستی
مرکزکوشکک
قراردادی
4662628

 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
17
بهورز
هما شیفته خاص
خ ب کوشکک
رسمی
4662630
19
بهورز
مریم اسدی
خ ب جهان آباد
رسمی
6292480
20
بهورز
زینب سلطانی
خ ب فتوح آباد
رسمی
6292212
21
بهورز
خدیجه سلیمانی
خ ب جشنیان
رسمی
6282389
22
بهورز
فاطمه شهریاری
خ ب آونجان
رسمی
6262509
23
بهورز
سردار شیرازی
خ ب نصرآباد
رسمی
4662123
24
بهورز
رحیمه کرمی شیرازی
خ ب نصرآباد
رسمی
4662123
25
بهورز
رحیمه هوشمند
خ ب تل سرخ
رسمی
6322221
26
بهورز
یعقوب رنجبران
خ ب تل سرخ
رسمی
6322221
27
بهورز
راضیه دهقان
خ ب کوشکک
رسمی
4662630
28
بهورز
مریم قاسمی رسمی 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ