مرکز بهداشتی درمانی مجد اباد:
شماره تماس:  4582020
نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
مجد اباد
جنوب غرب
20
10
5
9
8325
1952


ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک مرکز
دکتر ایرج خلیلی/پیام مروج
مجد آباد(مرکز)
قراردادی
4582020
2
بهیار
زیبا سیروس پور
مجد آباد(مرکز)
رسمی
4582020
3
کاردان بهداشتی
صغری میر احمدی
مجد آباد(مرکز)
رسمی
4582020
 
کاردان بهداشتی
رضا فرخی   
4
کاردان بهداشتی
محمد رضا سبزواری
مجد آباد(مرکز)
رسمی
4582020
5
ماما
فاطمه نظری
مجد آباد(مرکز)
قراردادی
4582020
6
نگهبان
سید هادی موسوی
مجد آباد(مرکز)
قراردادی
4582020
7
راننده
حسین شکری زاده
مجد آباد(مرکز)
قراردادی
4582020
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
8
بهورز
نجاتعلی رفیع زاده
خ ب مجد آباد
رسمی
4582449
9
بهورز
مهین هاشمی
خ ب مجد آباد
رسمی
4582449
10
بهورز
مهتاب نبوی
خ ب مجد آباد
رسمی
4582449
11
بهورز
مهری یونان بالاد
 کمر زرد.مجداباد
رسمی
4582449
12
بهورز
مریم چراغی
خ ب مراگلو
رسمی
4282300
13
بهورز
پروانه امیری
خ ب کمر زرد
رسمی آزمایشی
 
14بهورزعظیم بختیاری پیمانی 
15
بهورز
داود کشاورز
خ ب مراگلو
پیمانی
4282300
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ