1_page344.gif1_page344.gif1_page344.gif1_page344.gif
ic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.pngic_flowers.png
ردیف
نام مرکز
پزشک عمومی
خدمات دندانپزشکی
خدمات ازمایشگاهی
خدمات مامایی  پزشک خانواده
خدمات رادیولوژی
خدمات پرستاری
داروخانه
فعال
غیرفعال
فعال
غیرفعال
فعال
غیرفعال
فعال
غیرفعال
 
پرستار
 
بهیار
سایر
فعال
غیرفعال
مرد
زن
بهداشتکار
دندانپزشک
کاردان
کارشناس
کاردان
کارشناس
مرد
زن
homecaf07w3s.png
1
 
 
*
 
*
1
 
 
 
 
*
5/0
 
 
 
*
 
 
homecaf07w3s.png
1
3روز
 
 
*
 
1
 
 
 
 
*
 
1
 
 
 
*
 
homecaf07w3s.png
2
 
 
*
 
*
 
1
 
 
 
*
1
2
 
 
*
 
 
homecaf07w3s.png
1
 
 
*
 
*
1
 
 
 
 
*
 
5/0
 
 
 
*
*
homecaf07w3s.png
1
3روز
 
 
*
 
1
 
 
 
 
*
 
 
1
 
 
*
 
homecaf07w3s.png
1
 
 
*
 
*
1
 
 
 
 
*
 
 
1
 
*
*
 
homecaf07w3s.png
1
3روز
3روز
 
 
*
 
1
 
 
 
*
 
1
 
 
 
*
 
homecaf07w3s.png
2
3روز
 
 
 
*
1
 
 
 
 
*
 
 
1
 
 
*
 
homecaf07w3s.png
3
3روز
3روز
 
*
 
1
 
 
 
 
*
 
3
1
 
 
*
 
homecaf07w3s.png
1
 
3روز
 
 
*
1
 
 
 
 
*
 
 
1
 
 
*
 
homecaf07w3s.png
1
 
 
*
 
*
1
 
 
 
 
*
 
 
1
 
 
*
 
homecaf07w3s.png
2
 
 
*
 
*
1
1
 
 
 
*
 
 
-
-
*
*
 
homecaf07w3s.png
1
3روز
 
 
*
 
1
 
 
 
 
*
 
1
 
 
 
 
*
homecaf07w3s.png
2
 
3روز
 
 
*
1
 
 
 
 
*
 
 
1
 
*
 
 
homecaf07w3s.png
1
3روز
 
 
 
*
1
 
 
 
 
*
 
1
 
 
*
 
 
homecaf07w3s.png
1
3روز
3روز
 
 
*
2
 
 
 
 
*
 
 
*
 
*
 
 
homecaf07w3s.png
4
3روز
3روز
 
*
 
2
 
 
 
 
*
 
2
 
1
 
*
 
homecaf07w3s.png
1
 
3روز
 
 
*
1
 
 
 
 
*
 
 
1
 
*
 
 
homecaf07w3s.png
1
 
3روز
 
 
*
1
 
 
 
 
*
 
 
1
 
*
 
 
homecaf07w3s.png
1
 
 
*
*
 
1
 
 
 
 
*
 
 
 
1
 
 
*
homecaf07w3s.png
4
 
 
*
*
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
*
homecaf07w3s.png
2
 
2نفرکل هفته
 
 
*
2
 
 
3
 
 
 
 
-
-
*
 
*
homecaf07w3s.png
1
 
3روز
 
 
*
1
 
 
 
 
*
 
 
-
-
*
 
*
homecaf07w3s.png
2
 
3روز
 
*
 
1
 
 
 
 
*
 
 
-
-
*
 
* ردیف
نام مرکز
متصدی امور عمومی
کاردان یا کارشناس بهداشت خانواده
ماما
بهورز
کاردان یا کارشناس  بهداشتی مرد
کاردان یا کارشناس امار و مدارک پزشکی
سرایدار وخدمتگذار
راننده
کاردان
کارشناس
زن
مرد
بهداشت محیط
مبارزه با بیماریها 
 
 
 
homecaf07w3s.png
 
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بکیان
 
 1
 
-
3
1
1
 
 
1
1
 
homecaf07w3s.png
 
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیدگل
 
 
1 
 
8
2
1
 
 
1
1
 
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خانیمن
 
 
1
 
6
3
1
 
 
1
1
 
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی خرم مکان
 
0/5
-
 
7
4
1
 
 
1
1
 
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستای1 درودزن
 
 
1 
 
5
2
1
 
 
1
1
 homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دشتک
 
 
 
 
2
-
 
 
 
-
1
 homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی زرگران
 
 
1
 
5
2
1
 
 
1
1
 homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی زنگی اباد
 
1 
-
 
8
2
1
 
 
1
1
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی سیدان
 
1
1
 
4
-
 
1 
 
4
1
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی سیوند
 
 
-
 
3
-
 
 
1
-
homecaf07w3s.png 
مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرک ابرج
 
 
1
 
6
3
1
 
 
-
0/5
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمد اباد
 
 
-
 
8
3
 
1 
 
1
1
homecaf07w3s.png 
مرکز بهداشتی درمانی روستایی فاروق
 
1
 
 
2
1
 1
 
 
1
1
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی فتح اباد
 
 
1
 
6
 1
1 
1
 
1
0/5
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قاسم اباد سارویی
 
1
 
 
6
1
1 
 
 
1
0/5
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کناره
 
 
0/5 
 
8
1
1
 
 
1
1
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کوشکک(شبانه روزی)
 
 
0/5 
 
9
3
1 
1
 
3
1
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کوه سبز
 
 
0/5 
 
9
2
 
1
 
1
0/5
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی مجد اباد
 
1
-
 
5
3
1
 
 
1
1
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی روستایی ملک اباد انجیره
 
 
1
 
5
3 
 
1
 
1
1
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی مهجن اباد(شبانه روزی)
 
 1
-
 
7
2
1
 
 
4
1
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره یک
 
7
3
 
12
3
1 
 
1
0/5
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره دو
 
1
1
-
-
-
2 
- 
 
1
-
homecaf07w3s.png
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره سه
 
 
3
-
-
2
2
 1
 
1
0/5 

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-12 14:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ