واحدmmt(ام ام تی)یادرمان نگهدارنده بامتادون:

این واحد واقع درمرکزبهداشت شهرستان مرودشت (بیمارستان قدیم)وابسته به شبکه بهداشت ودرمان با هدف کاهش آسیب وجلوگیری از رفتارهای پرخطربیماران معتاد(عموماٌ تزریقی)درراستای سیاست های کلی وزرات بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درتاریخ25/10/85 دراین مرکزافتتاح گردید تمرکزاصلی این واحدبیشتردرجذب وپذیرش معتادین زن ومردی می باشدکه ازتوانایی مالی کافی برخوردارنیستند وجزء خانوارهای بی بضاعت وبسیار کم درآمد محسوب می شوند.یا معتادینی که از خانواده های خود طرد شده اند ودرحاشیه شهرویا گوشه وکنار خیابانها واطراف روستاهاواماکن تفریحی وعمومی زندگی می کنند.

هدف اصلی جلوگیری وجایگزین کردن دارو به قصد اجتناب ودوری معتاد از رفتارهای پرخطر نظیرتزریق ومخصوصاٌ تزریق مشترک-آموزش برای پرهیز از رفتارهای جنسی حفاظت نشده وکاهش بزهکاری وجرم وجنایت می باشد.

این مرکزدارای 5پرسنل شامل:پزشک به عنوان مسئول فنی کلینیک - یک روانشناس ومددکار-مسئول پذیرش -پرستار ویک نگهبان تمام وقت می باشد. 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ