مشارکت مردمی
    

 
برنامه هفتگی واحد جلب مشارکت مردمی
 برنامه واحد
ایام هفته
نظارت خانه های بهداشت
شنبه
 انجام امور اداری و ثبت امار های واحد
یک شنبه
نظارت پایگاههای شهری ، بزدید برنامه های ادرات، برنماه عشایر کوچرو
 دوشنبه
نظارت مراکز بهداشتی درمانی
 سه شنبه
برنامه باز اموزی داوطلبان متخصص ادرات ، ومحلی
 چهار شنبه

بازدید مراکز بهداشتی درمانی توسط واحد جلب مشارکت مردمی
 نتایج بازدید
 تاریخ بازدید
نام مرکز/ خانه بهداشت
 عملکرد مطلوب ،جذب داوطلب سلامت و برگزاری جلسات اموزشی و ...
6/7/92
خانه بهداشت میج
عملکرد مطلوب ،جذب داوطلب سلامت و برگزاری جلسات اموزشی و ...
13/7/92
خانه بهداشت گلیجان
بازدید برنامه عشایر و سرکشی از چادر های عشایر عملکرد مرکز سیوند ضعیف بود
21/7/92
مرکز سیوند
عملکرد متوسط، ناکافی بودن تعداد داوطلبان سلامت ، وعدم برگزاری جلسات به طور منظمعملکرد برنامه عشایر مطلوب
30/7/92
مرکز مجد اباد
 عملکرد متوسط، ناکافی بودن تعداد داوطلبان سلامت ، وعدم برگزاری جلسات به طور منظم
18/8/92
خانه بهداشت حاجی اباد کامفیروز
 عملکرد متوسط، ریزش تعداد داوطلب سلامت ،همکاری بهداشت محیط در اموزش به داوطلبان سلامت
19/9/92
مرکز خرم مکان
عملکرد ضعیف، عدم جذب داوطلب به ازای هر 20 خانوار
25/8/92
خانه بهداشت ده بید
 عملکرد ضعیف مرکز، عدم برگزاری جلسات اموزش توسط کاردانه جهت داوطلبان سلامت
7/8/92
مرکز بید گل
 عملکرد بسیار ضعیف وشاخص برنامه صفر
18/8/92
خانه بهداشت زنگی اباد 2
 عملکرد مطلوب ،جذب داوطلب سلامت و برگزاری جلسات اموزشی و ...
2/9/92
خانه بهداشت جهان اباد
 عملکرد متوسط، ناکافی بودن تعداد داوطلبان سلامت و عدم جذب داوطلب سلامت جدید
5/9/92
خلیج فارس
شاخص برنامه نامطلوب،جذب داوطلب سلامت ضعیف ، عدم برگزاری جلسات اموزشی جهت داوطلبان سلامت و خانوار های تحت پوشش و..
21/9/92
 پایگاه غدیر
 ارتقا شاخص، جذب داوطلب سلامت مطلوب، برگزاری جلسات اموزشی و ...
21/9/92
پایگاه رسالت
 عملکرد ضعیف، عدم جذب داوطلب به ازای هر 20 خانوار
23/9/92
 خانه بهداشت حسین اباد
 شاخص نامطلوب ،ریزش داوطلب سلامت، برگزاری جلسات نامطلوب،و جذب داوطلب اتبائ بیگانه مطلوب
26/9/92
 شهری دو
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-22 21:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ