آیین نامه ها و دستورالعمل ها
    

آیین نامه و دستور العمل های واحد آموزش سلامت

 zard.jpg

* icons.pngبرنامه داوطلبان بسیج سلامت:

icons.png شیوه نامه:

 

- 9rules.pngدستورالعمل داوطلبان بسییج سلامت

 

-9rules.png تفاهم نامه

 

-9rules.png کتاب بسیج (بسیجی، الگوی زندگی سالم)

 

-9rules.png فرم آماری

 

icons.png* برنامه نیازسنجی مبتنی بر شواهد:

icons.pngشیوه‌نامه:

 

- 9rules.pngجزوه آموزشی نیازسنجی

 

-9rules.png عناوین پیشنهادی اولویت‌های بهداشتی

 

- 9rules.pngفرم گزارش جمع بندی نیاز سنجی سالیانه

 

- 9rules.pngنظام جدید نیاز سنجی آموزشی سلامت

 

 

icons.png* برنامه رابط مربی سلامت در حوزه‌های علمیه:

icons.pngشیوه نامه:

 

-9rules.png دستورالعمل برنامه رابط مربی سلامت در حوزه های علمیه

 

- 9rules.pngشاخص‌های برنامه

 

icons.png* برنامه ارزشیابی مبتنی بر شواهد:

 icons.pngشیوه نامه:

 

-9rules.png دستورالعمل برنامه ارزشیابی مبتنی بر شواهد

 

 

*icons.png برنامه پایش نظارت شهرستان‌ها:

icons.pngشیوه نامه:

 

- 9rules.pngدستورالعمل برنامه نظارت

 

- 9rules.pngچک لیست نظارت از واحد آموزش سلامت شهرستان

 

-9rules.png چک لیست نظارت از مرکز یهداشتی‌درمانی

 

- 9rules.pngچک لیست نظارت از خانه بهداشت

 

 icons.pngشاخص‌های برنامه:

 

-9rules.png شاخص برنامه نظارت در مرکز بهداشتی درمانی

 

-9rules.png شاخص برنامه نظارت در خانه بهداشت

 

 

icons.png* برنامه پزشک خانواده:

icons.pngشیوه نامه:

 

-9rules.png دستورالعمل برنامه پزشک خانواده

 

-9rules.png شاخص‌ها

 

icons.png* برنامه توسعه مهارت‌های آموزشی:

icons.pngشیوه نامه:

 

9rules.png دستورالعمل برنامه توسعه مهارت‌های آموزشی

 

9rules.png شاخص برنامه

 

 9rules.pngدوازده مهارت آموزشی

 

9rules.png نیازسنجی

 

-9rules.pngنظریه‌ها و الگوهای آموزشی

 

- 9rules.pngبسیج‌های اطلاع رسانی آموزشی و تدوین پیام

 

- 9rules.pngارتباط و جلب حمایت همه جانبه

 

-9rules.png رسانه‌های آموزشی در حوزه سلامت

 

-9rules.png اصول استفاده از بازاريابی اجتماعی در حوزه سلامت

 

-9rules.png اصول آموزش همسانان در حوزه سلامت

 

-9rules.png مذاکره و چانه زنی برای جلب حمايت همه جانبه از برنامه های سلامت

 

-9rules.png طراحی يک برنامه آموزشی در حوزه سلامت

 

- 9rules.pngاجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه سلامت

 

- 9rules.pngاصول طراحی یک کارگاه آموزشی

 

-9rules.png ارزشیابی آموزشی 

 

9rules.png راهنمای آزمون مجازی

 

 -9rules.png پیشگیری از ابتلاء به ایدز

 

- 9rules.pngبسیج اطلاع‌رسانی

 

- 9rules.pngجلب مشارکت همه‌جانبه 1

 

- 9rules.pngجلب مشارکت همه‌‌جانبه 2

 

-9rules.png راهنمای طراحی پیام در سلامت

 

9rules.png- راهنمای تشکیل بسیج اطلاع رسانی سلامت

 

-9rules.png راهنمای تدوین پمفلت موثر

icons.png اصول طراحی یک کارگاه آموزشی*** برنامه  ارزشیابی ساختاری

icons.pngشیوه نامه:

 

-9rules.png دستورالعمل برنامه ارزشیابی ساختاری

 

-9rules.png شاخص برنامه

 

icons.pngفرم‌های آماری:

-9rules.png فرم آماری  1

 

- 9rules.pngفرم آماری 2

 

9rules.png فرم آماری 3

 

9rules.png فرم آماری 4

 

*icons.png برنامه حل مساله به روش تیمی:

  icons.png  شیوه‌نامه:

 

-9rules.png دستورالعمل برنامه حل مساله به روش تیمی

 

-9rules.png فرم‌های برنامه عملیاتی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-8 22:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ