ارتباط بامدیران واحد های ستادی:

نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
 
EMAIL
دکتر محمد کسائی
مدیر شبکه بهداشت ودرمان
3334264
09173152791
 
دکتر مهدی استوان
معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان
3311801
09173169875
 
محمودعلی زارعی
معاون مرکز بهداشت و مسئول توسعه شبکه
3311802
09171272165 
دکتراکبری
 رييس بيمارستان شهید مطهری
3337517
-
 
مسلم زارع
مسئول حراست شبکه
3334266
-
 
زبیح اله رزم اور
مسئول کارگزینی شبکه
3334266
9173282862
 
مهر علی صداق
کارشناس روابط عمومی شبکه
3334266
9171282168
marvdasht_ro@sums.ac.ir
ایرج قمری
مسئول امور مالی شبکه
3334266
9178176845
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-9 18:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ