مبارزه بابیماریهای واگیر
    
naranjisefid.jpg

مجموعه فعالیتهای واحد بیماریهای واگیر

1- زنجیره سرما و ایمنسازی که شامل فعالیتهای زیر میباشد :

الف :برآورد واکسن مورد نیاز شهرستان

ب : تحویل واکسن و حفظ زنجیره سرما

ج:ارسال در خواست واکسن وصدور حواله واکسنها از طریق سیستم پورتال کشوری جهت مراکز طبق در خواست واکسن آنها)

د :توزیع واکسن بین مراکزروستایی و شهری و بیمارستان

و : نظارت برعملکرد مراکز و خانه های بهداشت

ی : بررسی آمار ماهیانه در زمینه ایمنسازی کودکان ،سربازان ،توام زنان و مردان و ...و رفع اشکال آنها با هماهنگی کاردانها و ثبت آن در سیستم پورتال کشوری به تفکیک آمار مراکز ،آمار عشایر و آمار افاغنه

ن :بررسی عوارض واکسیناسیون گزارش شده از سطح مراکز و ثبت آنها در سیستم پورتال کشوری
2- بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن شامل بیماریهای فلج شل حاد ،سیاه سرفه ،دیفتری ،کزاز،سرخک ،سرخجه و...

الف :بررسی موارد گزارش شده احتمالی و اقدامات لازم جهت پیشگیری و همچنین نمونه گیری از بیماران و ارسال نمونه به آزمایشگاه و پیگیری نتایج آن

ب: ثبت موارد گزارش شده در سیستم پورتال کشوری

ج :انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از اپیدمی در مواقع لزوم

3 – بیماریهای مشترک بین انسان و دام شامل سالک ،تب مالت ،هاری ،کیست هیداتیک ،تب کریمه کنگو

الف :بررسی موارد گزارش شده و رفع اشکال فرمهای رسیده به ویژه در مورد بیماران مبتلا به سالک و تب مالت

ب :ثبت موارد گزارش شده در سیستم پورتال کشوری

ج :برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های کنترل بیماری و پیگیری لوازم مورد نیاز ، پیگیری درمان بیماران و برآورد میزان آمپول و ازت موردنیاز و...

د : ثبت آمار حیوان گزیدگی در سیستم پورتال

و: پیگیری بیمار و اطرافیان بیماران گزارش شده مشکوک به تب کریمه کنگو

ی : پیگیری موارد حیوان گزیدگی که جهت تکمیل واکسیناسیون مراجعه نمی کنند و همچنین پیگیری موارد حیوانی که به عنوان مشکوک به هاری گزارش میشوند .

4 – بیماریهای روده ای و اسهالی شامل التور ،تیفوئید ،هپاتیت A،اسهال خونی،بوتولیسم وطغیانها

الف: بررسی موارد گزارش شده و رفع اشکال فرمهای رسیده

ب :پیگیری موارد مشکوک جهت انجام آزمایش و بررسی نتایج آزمایشها،برآورد میزان ظرف مورد نیاز و درخواست تهیه آن و تحویل به مراکز و ...

ج : بررسی آمارهای مربوط به نمونه التور ارسال شده از مراکز و مطابقت آن با دفتر آزمایشگاه

و : ثبت موارد گزارش شده در سیستم پورتال کشوری5- بیمارهای آمیزشی شامل سوزاک و سیفلیس و سایر موارد STI

الف :برسی آمارهای ارسال شده از مراکز و رفع اشکال آنها ب :ثبت آمارها در پورت

6 _ بیماری سل

الف :پیگیری وبررسی نتایج آزمایش نمونه های خلط رسیده به آزمایشگاه و قرار دادن نتایج در نامه های مربوط به مراکز

ب : تکمیل فرمهای درمان بیماران و تحویل دارو به آنها و بیماریابی از خانواده آنها و مراقبت از بیماران

ج : برآورد داروهای مورد نیاز ، فرمها و تعدادظرف موردنیاز و در خواست آن و تحویل به کاردانها

د :بررسی آمارهای مربوط به نمونه خلط ارسال شده از مراکز و مطابقت آن با دفتر آزمایشگاه

و : ثبت آمارها در نرم افزار مربوطه7- بیماری آنفلوآنزا

الف :جمع آوری آمارهای مربوط به پایگاه دیده ور و همچنین آمار بیمارستان و بررسی موارد و ثبت در برنامه آماری

ب : برآورد واکسن ، دارو و لوازم نمونه گیری موردنیاز وتحویل به بیمارستان وهمچنین تزریق واکسن برای گروههای در معرض خطر

الف :بررسی آمارهای گزارش شده از مراکز و رفع اشکال آن و ثبت در برنامه پورتال9 – بیماری مالاریا

الف : بررسی آمارهای مربوط به لام مالاریا ارسال شده از مراکز و مطابقت آن با دفتر آزمایشگاه

ب : بررسی موارد مشکوک و لام گیری مجدد از وی و تحویل دارو در مواقع لزوم

ج :چک حشره شناسی و صید پشه آنوفل جهت بررسی آزمایشگاهی

د : برآورد لام و لانست مورد نیاز و تحویل آن و همچنین ثبت آمارهای مربوط به نمونه گیری در پورت10 – بیماری ایدز

الف :پیگیری و مراقبت از بیماران شناسایی شده و ارجاع آنها در مواقع لزوم

ب : مشاوره با افراد دارای رفتار پر خطر وانجام آزمایش از آنها

د: تکمیل فرمها و آمارهای مربوطه و...

11 – سایر امور واحد از قبیل

الف : شرکت مسوول واحد در برنامه نظارت ستادی و همچنین شرکت کارشناسان واحد در برنامه نظارت از مراکز و خانه های بهداشت و بررسی عملکرد بهورزان و کاردانها

ب : تشکیل جلسات آموزشی برای گروههای هدف از قبیل پرسنل ، معلمان ، دانش آموزان ،والدین دانش اموزان ، رابطین محلی و ادارات و ....

ج : جوابگویی به مراجعین و راهنمایی آنها به ویژه مراجعین واکسیناسیون ،افاغنه ، مشکوک به سل ، سالک ، تب مالت ، هپاتیت و هماهنگی با مراکز یا پایگاهها جهت انجام مربوطه

ب :جوابگویی به کاردانها ، بهورزان و سایر پرسنل و تحویل وسایل و فرمهای مورد نیاز به آنها

و : پیگیری کمبود وسایل و تجهیزات و جانشین نیروی واکسیناسیون بیمارستان و واکسیناسیون هاری و مکاتبات اداری

ی : پاسخگویی تلفنی به مراجعین و پرسنل و همچنین پاسخ به مکاتبات استانی و تهیه آمارهای خواسته شده و برنامه های عملیاتی و سایر موارد خواسته شده

ن : شرکت مسوول واحد در جلسات کارشناسی و سایر جلسات دعوت شده

ه : شرکت کارشناسان در جلسات باز آموزی شهرستانی یا استانیشرح وظایف کاردانهای مراکز شهری و روستایی

1-نظارت بر پایگاههای بهداشت یا خانه های بهداشت تحت پوشش حداقل هر ماه یکبار

2-بررسی و جمع اوری و جمع بندی امار ماهیانه از پایگاهها یا خانه های بهداشت

3- برآورد مقدار واکسن موردنیاز و ارسال درخواست به واحد و همچنین تحویل واکسن و توزیع آن بین پایگاهها یا خانه های بهداشت تحت پوشش

4- بیماریابی بیماریها،تکمیل فرم بررسی و مراقبت از بیماران

5- نمونه گیری از موارد مشکوک به التور ،مالاریا و سل موارد مراجعه کننده به مرکز و جمع آوری نمونه های تهیه شده در پایگاهها و خانه های بهداشت و ارسال به آزمایشگاه مرکز بهداشت

6- تکمیل آمارها و شاخصهای بهداشتی مربوط به واحد و نصب در اطاق کار

7 - حفظ زنجیره سرمای موجود در مرکز

8 - انجام تست توبرکولین موارد مشکوک به سل در صورت لزوم

9 - امور مربوط به سلامت افاغنه ( صدور کارت سلامت ، ایمن سازی ، بیماریابی و ...)

10 - برگزاری جلسات آموزشی بیماریهای واگیر برای گروههای هدف

11- انجام امور واکسیناسیون توام دانش اموزان اول دبیرستان پسرانه

-اجرای برنامه های ایمنسازی طبق دستورالعمل کشوری در صورت نیاز12

13-اجرای درمان بیماران مسلول شناسایی شده طبق طرح داتس

14-انجام امورمربوط به برنامه های بهداشتی پیش بینی نشده وطرحهای ملی یا استانی ابلاغ شده

15-سایر امور محوله ابلاغ شده  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-6 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ