ball6c.gif]رژیم غذایی در کم خونی فقر آهن

  شرح وظايف امور آزمايشگاههاي تشخيص طبي

الف) نظارت بر امور آزمايشگاههاي تشخيص طبي
1.    نظارت بر امور آزمايشگاههاي بيمارستانها،درمانگاههاو آزمايشگاههاي بخش خصوصي و دولتي
2.    نظارت و مسئول حسن اجراي مقررات و ضوابط بازرسي و كنترل آزمايشگاههاي تشخيص طبي
3.   نظارت و مسئوليت حسن اجراي استاندارد هاي موجود و مصوب آزمايشگاهي و بررسي روشهاي آزمايشگاهي مطابق يافته هاي جديد علوم آزمايشگاهي و رعايت دستور العملها و مقررات مربوطه
4.    برنامه ريزي و انجام بازديدهاي مستمر و كارشناسي آزمايشگاهها از نظر دارا بودن شرايط استاندارد و رعايت اصول فني و تخصصي - تعداد پرسنل –د ارا بودن فضا و تطبيق موازين علمي و فني و قانوني و خط مشي لازم و ابلاغ به آزمايشگاهها
5.   نظارت بر فعاليت مركز آزمايشگاهي اعتيادبه مواد مخدر با كنترل دقيق و مستمرو بررسي آمار و فعاليتها و تامين كيتها و داروهاي آزمايشگاهي جهت مراكز مذكور
 6.  بررسي و رسيدگي به شكايات طرح شده از طرف بيماران-پزشكان- موسسات دولتي و خصوصي-پرسنل فني و مسئولين فني از نظررعايت ضوابط و آئين نامه و تعرفه هاي قانوني در آزمايشگاههاي دولتي و خصوصي
   تبصره1 :   آزمايشگاههاي دولتي مشمول آزمايشگاههاي مراكز درماني (بيمارستانها )اعم از آموزشي و درماني و درمانگاهها و پلي کلینیکها و  مراكز بهداشتي درماني مي باشد و بعنوان آزمايشگاههاي دولتي تلقي مي گردد.
   تبصره 2: آزمايشگاههاي غير دولتي يا بخش خصوصي شامل آزمايشگاههاي بيمارستانهاي خصوصي و آزمايشگاههاي منفرد و آزمايشگاههاي تخصصي و خيريه و ارگانهاو نهادها مي باشد و به عنوان آزمايشگاههاي غير دولتي تلقي مي گردد.
    ب)كنترل كيفي آزمايشگاهها
1.   بررسي كنترل كيفي كه از اهم وظايف مسئولين فني آزمايشگاهها  مي باشد از طريق اعزام كارشناس و يا حضور مسئول فني در  اداره امور آزمايشگاهها وتبادل نظر و راهنمائيهاي لازم در جهت هر چه مطلوب نمودن نتایج آزمایشات
 2 .   ارسال نمونه هاي مجهول در مقاطع مختلف سال به كليه آزمايشگاهها و بررسي منحني استانداردها از ديدگاههاي علمي و مورد قبول و انتظار، لازم به توضيح است اين مورد با همكاري آزمايشگاه رفرانس انجام ميگيرد
 3.   تشكيل كلاسهاي كنترل كيفي در جهت  بهبود و ارتقاء كيفي و بنيه  علمي و فني آزمايشگاهها بصورت گروهي در كارگاهها  با همكاري اساتيد و محققين مراكز علمي و پژوهشي و آموزشي
    ج)  ارزشيابي و صدور پروانه و نقل انتقالات آزمايشگاهها و صدور صلاحيتهاي مسئولين فني و موسس
1.   رسيدگي و تصميم گيري نسبت به در خواستهاي مسئولين فني آزمايشگاهها
2.    ارزشيابي كليه آزمايشگاههاي بيمارستانهاي دولتي وبخش خصوصي بصورت گروهي و تنظيم فرمهاي مربوطه و امتياز بندي
 3.     بررسي گزارشات فني و تخصصي بازديدهاي انجام شده نسبت به مشاهده و ارزيابي محل آزمايشگاههاي جديد التاسيس يا تغير مكان داده از نظر دارا بودن شرايط و ضوابط و رعايت فاصله قانوني و شرايط ديگر
 4.    بازرسي و ارزشيابي آزمايشگاهها و بررسي و تصميم گيري نسبت به رفع نارسائيها از لحاظ رعايت مقرارت و شرايط فني و تخصصي و رسيدگي به تخلفات وپيگيري از طريق محاكمات قضايي صالحه و نظام پزشكي
  5.    شناسايي و تشكيل پرونده علمي براي كليه پرسنل شاغل در آزمايشگاههاي دولتي  يا غير دولتي و تاييد آنها بعنوان پرسنل فني و جلوگيري از پرسنل غير واجد شرايط در اشتغال به كار آزمايشگاهي
  6.   اظهار نظر راجع به تعيين محل خدمت هر گونه پرسنل انتقالي-استخدامي-طرحي
 د)   درخواست خرید وتوزيع اقلام و تجهيزات آزمايشگاهي
1.  نظارت بر روند خرید و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان اقلام آزمایشگاهی
2.  برنامه ريزي و تصميم گيري نسبت به توزيع صحيح اقلام و تجهیزات ازمایشگاهی.
3.نظارت بر امور انبار گرداني ساليانه آزمايشكاههاي تشخيص طبي از جهت كنترل كيفي و كمي
 
پرسنل شاغل:خانم فریده اسفندیاری کارشناس ارشد انگل شناسی

 

     آزمایشگاههای دولتی مراکزتحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان مرودشت                                                                   آزمایشگاههای خصوصی مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان مرودشت
ردیف
نام آزمایشگاه
آدرس
1
آزمایشگاه دکتر رخشنده رو
خ.انقلاب- ک.کاووسی
2
آزمایشگاه دکتر صحرایی
خ.انقلاب-ک.داروخانه سینا
3
آزمایشگاه دکتر جهان آرا
خ.انقلاب-ک.جنب بیمه ایران
4
آزمایشگاه دکتر افراسیابی
خ.انقلاب-ک.مسجد جامع
5
آزمایشگاه دکتر اورنگی
خ. انقلاب-ک.قنادی رحیمی
6
آزمایشگاه پاسکال
خ.انقلاب-ک.20متری موسوی
7
آزمایشگاه پاستور
خ.انقلاب- روبروی سینما
8
آزمایشگاه ابوریحان
خ.7 تیر- درمانگاه فرهنگیان
1
بیمارستان شهید مطهری
2
مرکز بهداشت خلیج فارس
3
مرکز شهید سجادیان
4
مرکز سیدان
5
مرکز فاروق
6
مرکز کوشکک
7
مرکز بیدگل
8
مرکز خانیمن
9
مرکز مهجن آباد
10
مرکز درودزن
              

 

 

 

 

 

 

 

انفارکتوس حاد میوکاردباقطعیت 7/99درصد بااولین آزمایش خون

سالانه حدود15 میلیون مورد مراجعه به بخش اورژانس با علائم سکته قلبی دراروپاوآمریکاگزارش می شود.این درحالی است که بخش عمده ای ازاین مراجعین انفارکتوس میوکاردندارند.

درحال حاضرنوارقلب وسنجش تروپونین دواقدام اصلی جهت تشخیص انفارکتوس میوکاردمی باشند.با توجه به اینکه حدودیک سوم از انفارکتوس ها بدون تغییرات الکتروکاردیوگرام می باشند ولذا نوارقلب کمک زیادی درتشخیص نمی کند.ازطرفی آزمایش تروپونین نیز محدودیت های خاص خودمواجه است بنابراین برای تشخیص انفارکتوس حادمیوکاردبایدبیماررا به مدت طولانی بستری نموده ونمونه های خون متعددازوی گرفت.

درمطالع ای که اخیراٌ منتشرشده (J Amer Call Card  2009)نشان داده شده است که سنجش همزمان تروپونین وکوپیتین (copeptin)بطور قابل توجهی امکان رد ruleoutانفارکتوس میوکاردافزایش می دهد.

کوپیتین یک گلیکوپیتیدمتشکل از39 اسیدآمینه است که قسمت c-terminal پیشسازآرژنین وازوپرسین را تشکیل می دهدونقش اساسی سیستم آرژینین وازوپرسین درتنظیم پاسخ آندوژنیک به استرس از دیرباز شناخته شده است اما به علت نیمه عمرمحدود آرژنین وازوپرسین تاکنون استفاده تشخیصی ازآن به عمل نیامده است .اما کوپیتین ثبات بیشتری داردوبه عنوان مارکری که بلافاصله بعدازانفارکتوس  قابل سنجش می باشدکاربری یافته است.

درمطالعه اخیرکه بر روی 478 بیمار انجام شده است کسانی که هر دومارکرتروپونین وکوپیتین درآنها منفی است با قطعیت 7/99 % می توانند مرخص شوند ولذا 65%مراجعین بخش اورژانس با علائم انفارکتوس را می توان با همان آزمایش نمونه خون اول ازجهت انفارکتوس منفی اعلام نمود.

http://www.cli-online.com/products/product-news/dinical-laboratary/ruling-out-ami-999-certainty-from-the-firstboold sample index-html

اندازه گیری هموگلوبین برای  غربال دیابت

اندازه گیری  سطح هموگلوبین گلیکوزید(A1c)می تواند برای غربال دیابت مورد استفاده قرار گیردA1c تستی است که میزان گلوکر وابسته به هموگلوبین که مولکولی در گلبول قرمز است را اندازه می گیرد .این تست میزان گلوکز4-3 ماه گذشته را نشان می دهد.اشخاصی که دیابت آنها کنترل نشده باشد A1c با میزان 7% یا بیشتر دارند درحالی که گلوکز پلاسمای ناشتا با مقدار126mg/dl یابالاتر می تواند دیابت را محرزگرداند معمولاٌ گلوکز پلاسمای ناشتا برای  غربال واحتمالاٌ تشخیص دیابت توصیه می گردد وعده ای از پزشکان  این کار را انجام می دهند ولی چون بسیاری از بیماران درطی روز درحالی که ناشتا نیستند ویزیت می شوند اندازه گیری A1cکه نیازی ه ناشتا بودن ندارد، دریک ویزیت روتین قابل اندازه گیری است.

A1c تشخیص زود هنگام دیابت را افزایش داده ودرنتیجه معالجات اختصاصی دیابت برای جلوگیری از عوارض بیماری امکان پذیرمی گردد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-8-5 11:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ