وظایف
    
مسئول حسابداری

90360.jpg

نام ونام خانوادگی: ایرج قمری

سمت: رئیس حسابداری

سابقه خدمت:

79-78 واحد درامد بیمارستان
88-80 بیمارستان شهید مطهری
88-92 رئیس حسابداری شبکه بهداشت


شرح وظایف:

نظارت بر حسن جربان کلیه امور واحد های تحت پوشش
صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحد ها
سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف وحدود مسئولیت ها و اختیارات واحد های تحت سرپرستی
تعیین خط مشی ونظارت بر حسن اجرای ان
صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه
نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
شرکت در کمیسیون ها وسمینارها وجلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
پیگیری اعتبارات طرح های عمرانی صدور چک و پاس اسناد هزینه ،پیش پرداخت ها ،علی الحساب ها
بررسی و نظارت و بازرسی بر درامد مراکز شهری روستایی

شرح وظایف مسئول درآمد

• تهیه قبوض سه برگی از مدیریت امورمالی دانشگاه و توزیع به موقع بین مراکز بهداشتی ودرمانی وحفظ
• حراست و نگهداری از قبوض موجود در ستاد شبکه
• نظارت مستمر بر در آمدهای نقدی وغیر نقدی وتعرفه های پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
• نظارت بر وصول به موقع در آمد مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
• تهیه صورتحسابهای بیمه های طرف قرارداد وپیگیری مستمر ونظارت دقیق بر ارسال و وصو ل وکسورات اعمال شده توسط موسسات
• ارسال حواله بانکی ماهیانه شبکه به دانشگاه همراه با لیست های مر بوطه و ثبت دفتر در آمد
• تهیه و تنظیم لیست ماموریت و اضافه کار
• رابط اقتصاد بهداشت شبکه
• سایر امور محوله از طرف مسئول امور مالی

شرح وظایف مسئول امور قراردادها

• تطبیق اسناد تدارکات وخدمات با قوانین موجود

• عهده دار امور حقوقی کارکنان وسایر مزایای متعلقه کارکنان

• ارائه مدارک کسورات ( بیمه اجتماعی – بیمه درمان – مالیات و.... ) به ادارات وموسسات مربوطه
• تهیه و تنظیم اسناد حسابداری بهمراه صورت مغایرت بانکی و تراز آزمایش ماهانه

• همکاری با مسئول امور مالی در خصوص واخواهی اسناد هزینه


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-30 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ