پیام سلامت:
اخبار
معرفی مرکز
 شهرستان مرودشت با بیش از400 هزارنفر جمعیت شامل 170هزارنفر جمعیت شهری و230 هزار نفر جمعیت روستایی و4 بخش (مرکزی ، کامفیروز، درودزن، سیدان)14 دهستان بعنوان اولین شهرستان وسیع بعد ازشهرستان شیراز دراستان فارس می باشد.
شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت دارای یک بیمارستان (شهیدمطهرِی) 350 تخت خوابی می باشد. شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت ازسال 1358 بصورت مستقل تاسیس وفعالیت خود را درامور بهداشت و درمان با تعداد  300 نفرپرسنل شروع نمود ودرحال حاضر با انتزاع چندین مرکز و خانه بهداشت و پیوستن آنها به شهرستانهای تازه تاسیس (ارسنجان، خرمبید، پاسارگاد و بخش زرقان) 24  مرکز بهداشتی درمانی، 110 خانه بهداشت و  1100 نفر پرسنل را درپوشش خود دارد در ساختمان ستاد شبکه رئیس شبکه، رئیس امورعمومی، مدیریت غذا ودارو، حراست، نظارت بردرمان، کارگزینی، امورمالی، واحدحقوقی، عمران، تدارکات، روابط عمومی، پایگاه مقاومت حضرت امیرالمومنین(ع) شبکه ودبیرخانه مستقر و فعالیت دارند چارت سازمانی بیمارستان شهیدمطهری 285 ردیف وستاد شبکه ومرکزبهداشت 680 ردیف مصوب دارد.
Powered by DorsaPortal