آزمایشگاه ها

ball6c.gif]رژیم غذایی در کم خونی فقر آهن

  شرح وظایف امور آزمایشگاههای تشخیص طبی

الف) نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی
1. نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها،درمانگاههاو آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی
2. نظارت و مسئول حسن اجرای مقررات و ضوابط بازرسی و کنترل آزمایشگاههای تشخیص طبی
3. نظارت و مسئولیت حسن اجرای استاندارد های موجود و مصوب آزمایشگاهی و بررسی روشهای آزمایشگاهی مطابق یافته های جدید علوم آزمایشگاهی و رعایت دستور العملها و مقررات مربوطه
4. برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهها از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تخصصی - تعداد پرسنل –د ارا بودن فضا و تطبیق موازین علمی و فنی و قانونی و خط مشی لازم و ابلاغ به آزمایشگاهها
5. نظارت بر فعالیت مرکز آزمایشگاهی اعتیادبه مواد مخدر با کنترل دقیق و مستمرو بررسی آمار و فعالیتها و تامین کیتها و داروهای آزمایشگاهی جهت مراکز مذکور
6.  بررسی و رسیدگی به شکایات طرح شده از طرف بیماران-پزشکان- موسسات دولتی و خصوصی-پرسنل فنی و مسئولین فنی از نظررعایت ضوابط و آئین نامه و تعرفه های قانونی در آزمایشگاههای دولتی و خصوصی
  تبصره1:   آزمایشگاههای دولتی مشمول آزمایشگاههای مراکز درمانی (بیمارستانها )اعم از آموزشی و درمانی و درمانگاهها و پلی کلینیکها و  مراکز بهداشتی درمانی می باشد و بعنوان آزمایشگاههای دولتی تلقی می گردد.
  تبصره2: آزمایشگاههای غیر دولتی یا بخش خصوصی شامل آزمایشگاههای بیمارستانهای خصوصی و آزمایشگاههای منفرد و آزمایشگاههای تخصصی و خیریه و ارگانهاو نهادها می باشد و به عنوان آزمایشگاههای غیر دولتی تلقی می گردد.
    ب)کنترل کیفی آزمایشگاهها
1. بررسی کنترل کیفی که از اهم وظایف مسئولین فنی آزمایشگاهها  می باشد از طریق اعزام کارشناس و یا حضور مسئول فنی در  اداره امور آزمایشگاهها وتبادل نظر و راهنمائیهای لازم در جهت هر چه مطلوب نمودن نتایج آزمایشات
2. ارسال نمونه های مجهول در مقاطع مختلف سال به کلیه آزمایشگاهها و بررسی منحنی استانداردها از دیدگاههای علمی و مورد قبول و انتظار، لازم به توضیح است این مورد با همکاری آزمایشگاه رفرانس انجام میگیرد
3. تشکیل کلاسهای کنترل کیفی در جهت  بهبود و ارتقاء کیفی و بنیه  علمی و فنی آزمایشگاهها بصورت گروهی در کارگاهها  با همکاری اساتید و محققین مراکز علمی و پژوهشی و آموزشی
    ج)  ارزشیابی و صدور پروانه و نقل انتقالات آزمایشگاهها و صدور صلاحیتهای مسئولین فنی و موسس
1. رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به در خواستهای مسئولین فنی آزمایشگاهها
2. ارزشیابی کلیه آزمایشگاههای بیمارستانهای دولتی وبخش خصوصی بصورت گروهی و تنظیم فرمهای مربوطه و امتیاز بندی
3. بررسی گزارشات فنی و تخصصی بازدیدهای انجام شده نسبت به مشاهده و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدید التاسیس یا تغیر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط و رعایت فاصله قانونی و شرایط دیگر
4. بازرسی و ارزشیابی آزمایشگاهها و بررسی و تصمیم گیری نسبت به رفع نارسائیها از لحاظ رعایت مقرارت و شرایط فنی و تخصصی و رسیدگی به تخلفات وپیگیری از طریق محاکمات قضایی صالحه و نظام پزشکی
5. شناسایی و تشکیل پرونده علمی برای کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای دولتی  یا غیر دولتی و تایید آنها بعنوان پرسنل فنی و جلوگیری از پرسنل غیر واجد شرایط در اشتغال به کار آزمایشگاهی
6.اظهار نظر راجع به تعیین محل خدمت هر گونه پرسنل انتقالی-استخدامی-طرحی
    د)   درخواست خرید وتوزیع اقلام و تجهیزات آزمایشگاهی
1.  نظارت بر روند خرید و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان اقلام آزمایشگاهی
2.  برنامه ریزی و تصمیم گیری نسبت به توزیع صحیح اقلام و تجهیزات ازمایشگاهی.
3.نظارت بر امور انبار گردانی سالیانه آزمایشکاههای تشخیص طبی از جهت کنترل کیفی و کمی
 
 

مسوول امور آزمایشگاه :دکتر آرا مانوکیانس
شماره تلفن تماس: 0713332666   داخلی  312

پرسنل شاغل:خانم فریده اسفندیاری کارشناس ارشد انگل شناسی

                                                                                             آزمایشگاههای دولتی مراکزتحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان مرودشت                                                                  
1
بیمارستان شهید مطهری
2
مرکز بهداشت خلیج فارس
3
مرکز شهید سجادیان
4
مرکز سیدان
5
مرکز فاروق
6
مرکز کوشکک
7
مرکز بیدگل
8
مرکز خانیمن
9
مرکز مهجن آباد
10
مرکز درودزن
 
 
 
                                                                              آزمایشگاههای خصوصی مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان مرودشت
 
ردیف
نام آزمایشگاه
آدرس
1
آزمایشگاه دکتر رخشنده رو
خ.انقلاب- ک.کاووسی
2
آزمایشگاه دکتر صحرایی
خ.انقلاب-ک.داروخانه سینا
3
آزمایشگاه دکتر جهان آرا
خ.انقلاب-ک.جنب بیمه ایران
4
آزمایشگاه دکتر افراسیابی
خ.انقلاب-ک.مسجد جامع
5
آزمایشگاه دکتر اورنگی
خ. انقلاب-ک.قنادی رحیمی
6
آزمایشگاه پاسکال
خ.انقلاب-ک.20متری موسوی
7
آزمایشگاه پاستور
خ.انقلاب- روبروی سینما
8
آزمایشگاه ابوریحان
خ.7 تیر- درمانگاه فرهنگیان
 
 

 

انفارکتوس حاد میوکاردباقطعیت 7/99درصد بااولین آزمایش خون سالانه حدود15 میلیون مورد مراجعه به بخش اورژانس با علائم سکته قلبی دراروپاوآمریکاگزارش می شود.این درحالی است که بخش عمده ای ازاین مراجعین انفارکتوس میوکاردندارند.

درحال حاضرنوارقلب وسنجش تروپونین دواقدام اصلی جهت تشخیص انفارکتوس میوکاردمی باشند.با توجه به اینکه حدودیک سوم از انفارکتوس ها بدون تغییرات الکتروکاردیوگرام می باشند ولذا نوارقلب کمک زیادی درتشخیص نمی کند.ازطرفی آزمایش تروپونین نیز محدودیت های خاص خودمواجه است بنابراین برای تشخیص انفارکتوس حادمیوکاردبایدبیماررا به مدت طولانی بستری نموده ونمونه های خون متعددازوی گرفت.

درمطالع ای که اخیراٌ منتشرشده (J Amer Call Card  2009)نشان داده شده است که سنجش همزمان تروپونین وکوپیتین (copeptin)بطور قابل توجهی امکان رد ruleoutانفارکتوس میوکاردافزایش می دهد.

کوپیتین یک گلیکوپیتیدمتشکل از39 اسیدآمینه است که قسمت c-terminal پیشسازآرژنین وازوپرسین را تشکیل می دهدونقش اساسی سیستم آرژینین وازوپرسین درتنظیم پاسخ آندوژنیک به استرس از دیرباز شناخته شده است اما به علت نیمه عمرمحدود آرژنین وازوپرسین تاکنون استفاده تشخیصی ازآن به عمل نیامده است .اما کوپیتین ثبات بیشتری داردوبه عنوان مارکری که بلافاصله بعدازانفارکتوس  قابل سنجش می باشدکاربری یافته است.

درمطالعه اخیرکه بر روی 478 بیمار انجام شده است کسانی که هر دومارکرتروپونین وکوپیتین درآنها منفی است با قطعیت 7/99 % می توانند مرخص شوند ولذا 65%مراجعین بخش اورژانس با علائم انفارکتوس را می توان با همان آزمایش نمونه خون اول ازجهت انفارکتوس منفی اعلام نمود.

http://www.cli-online.com/products/product-news/dinical-laboratary/ruling-out-ami-999-certainty-from-the-firstboold sample index-html

اندازه گیری هموگلوبین برای  غربال دیابت

اندازه گیری  سطح هموگلوبین گلیکوزید(A1c)می تواند برای غربال دیابت مورد استفاده قرار گیردA1c تستی است که میزان گلوکر وابسته به هموگلوبین که مولکولی در گلبول قرمز است را اندازه می گیرد .این تست میزان گلوکز4-3 ماه گذشته را نشان می دهد.اشخاصی که دیابت آنها کنترل نشده باشد A1c با میزان 7% یا بیشتر دارند درحالی که گلوکز پلاسمای ناشتا با مقدار126mg/dl یابالاتر می تواند دیابت را محرزگرداند معمولاٌ گلوکز پلاسمای ناشتا برای  غربال واحتمالاٌ تشخیص دیابت توصیه می گردد وعده ای از پزشکان  این کار را انجام می دهند ولی چون بسیاری از بیماران درطی روز درحالی که ناشتا نیستند ویزیت می شوند اندازه گیری A1cکه نیازی ه ناشتا بودن ندارد، دریک ویزیت روتین قابل اندازه گیری است.

A1c تشخیص زود هنگام دیابت را افزایش داده ودرنتیجه معالجات اختصاصی دیابت برای جلوگیری از عوارض بیماری امکان پذیرمی گردد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/01/20
تعداد بازدید:
459
Powered by DorsaPortal