پیام سلامت:
اخبار
معرفی مرکز
 شهرستان مرودشت بابیش از400هزارنفرجمعیت شامل 170هزارنفرجمعیت شهری و230هزارنفرجمعیت روستایی و4بخش (مرکزی ،کامفیروز،درودزن،سیدان)14دهستان بعنوان اولین شهرستان وسیع بعدازشهرستان شیرازدراستان فارس می باشد.
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت دارای یک بیمارستان(شهیدمطهرِی)350تخت خوابی می باشد.شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت ازسال 1358بصورت مستقل تاسیس وفعالیت خودرا دراموربهداشت ودرمان باتعداد 300نفرپرسنل شروع نمود ودرحال حاضربا انتزاع چندین مرکزوخانه بهداشت وپیوستن آنها به شهرستانهای تازه تاسیس (ارسنجان،خرمبید،پاسارگادوبخش زرقان)24مرکزبهداشتی درمانی،110خانه بهداشت و1100نفر پرسنل را درپوشش خود دارددرساختمان ستادشبکه رئیس شبکه،رئیس امورعمومی،مدیریت غذا ودارو،حراست،نظارت بردرمان،کارگزینی،امورمالی،واحدحقوقی،عمران،تدارکات ،روابط عمومی،پایگاه مقاومت حضرت امیرالمومنین(ع)شبکه ودبیرخانه مستقروفعالیت دارندچارت سازمانی بیمارستان شهیدمطهری 285ردیف وستادشبکه ومرکزبهداشت 680ردیف مصوب دارد.
Powered by DorsaPortal