narnji.jpg

bullet-red.pngبرنامه های مستند سازی شهرستان مرودشت 1396-1395 bullet-red.png

 


bullet-red.pngبرنامه های مستند سازی شهرستان مرودشت 1393-1394 bullet-red.png
  
   
articles-y.pngارتقاء فرایند تسریع در جوابدهی آزمایشات طب کار

articles-y.png
ارتقاء فرایند تسریع درتحویل آمار در پذیرش درامد

articles-y.png
ارتقاء مراقبت های دوره ای سالمندان

articles-y.png
ارتقاء فرآیند ارزیابی کارکنان

 
articles-y.pngارتقاء فرایند مراقبتهای دوره ای سالمندان

articles-y.png
فرایند ارتقاء ارسال به موقع آمار خانه های بهداشت به مرکز بهداشتی – درمانی کوه سبز

articles-y.png
فرایندارتقاءمراقبت هاي قبل بارداري درخانه بهداشت محمدآباد

articles-y.png
فرایند ارتقاء شاخص اخذ یا تمدید کارت تندرستی
articles-y.pngفرایندارتقاءمراقبت و گرفتن نمونه پاپ اسمیر

articles-y.pngفرایند بیماری سالک

articles-y.pngفرایند ارتقا درمان بیماران مبتلا به سالک.

articles-y.pngبرگزاری جلسات بازآموزی بهورزان
articles-y.pngفرایند ارتقاء مراقبت پیش ار بارداری

articles-y.pngفرایند ارتقا شاخص کمی مراقبت پیش ازبارداری

articles-y.pngفرایند مراقبت پیش از بارداری در خانه بهداشت و مراکز

 

bullet-red.pngفرم اطلاع رسانی واحد های تابعه:

bullet-red.pngفرم اطلاعاتی ارزشیابی عملکرد حیطه فرایندهای اختصاصی 

bullet-red.png
شناسه فرایندهای مشترک واحد 

 
bullet-red.pngفرایندهای برترواحد شبکه بهداشت مرودشت :

bullet-red.png1-فرایند ارتقا درمان بیماران مبتلا به سالک.

bullet-red.png2-فرایند ارتقاء شاخص اخذ یا تمدید کارت تندرستی
narnji.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-8 11:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ