طبق توصيه اداره سلامت كودكان وزارت بهداشت ودرمان درهيچ سن وسالي كودك رادر روروئك نگذاريد. 

      مقدمه :

روروئك هاچه وسايلي هستند ؟

  روروئك محصولي است كه براي كودكان درسن 6 تا 15 ماهگي ( قبل ازراه افتادن ) استفاده مي شود.  روروئك شامل يك صندلي پارچه اي است با دوسوراخ براي فروكردن پاها كه از يك اسكلت سفت وپلاستيكي آويزان مي باشد كه بدنه آن روي چرخهايي قرارداده شده است و يك تسمه براي بستن كودك روي صندلي دارد .

  چه زماني روروئك اختراع شده است؟

 روروئك در انگليس بين سالهاي 1600-1400 اختراع شد .به هرحال اعتقاد براين است كه روروئك خيلي پيش تر ازاين ها استفاده مي شده است .به هرحال استفاده از روروئك درانگليس بعداز جنگ جهاني دوم گسترده شد ( تاسال 1997 )

  درچه سني معمولا از روروئك استفاده مي كنند ؟

 بچه ها معمولا دردوران قبل ازراه رفتن ( 15-6 ماهگي ) درروروئك قرارداده مي شوند .اكثرا روروئك براي زماني استفاده مي شودكه شيرخوار بتواند به تنهايي و بدون كمك بنشيند و وزنش بيشتراز 12 كيلوگرم نباشد و زمانيكه كودك راه رفتن را شروع مي كند ديگر استفاده نمي شود .بيشتر از 70 % از كودكانيكه دراثر روروئك دچار حوادث مي شوند كمتر از 12 ماه سن دارند ( 2004 انجمن پيشگيري از حوادث كودكان ) برطبق مطالعات سن معمولي كه شيرخوار در معرض حوادث ناشي از روروئك قرار مي گيرند ، 7/8 ماه مي باشد.

 چه تعداد ازشيرخواران از روروئك استفاده مي كنند ؟

  تخمين زده مي شود بيشتراز 50% والدين درانگليس كه بچه هاي 3 تا 12 ماه دارند از روروئك استفاده مي كنند ( 1998 )

  حوادث ناشي از روروئك

  1- درسال 1997 ، 5000 حوادث ناشي از روروئك گزارش شده است .

  2- درسال 2000 ، انجمن فيزيوتراپي انگليس ممنوعيتي براي فروش روروئك قرارداد. ( برطبق گزارشات حاكي از 4000 حوادث ناشي ازروروئك درسال )

  3- درسال 2002 ، 2350 كودك بعد از صدمات ناشي از روروئك به بيمارستان آورده شده اند ( عليرغم ممنوعيت )

 تخمين زده مي شود روروئك ها نسبت به محصولات ديگر مرتبط با كودكان مسبب حوادث بيشتري هستند. ( سازمان پيشگيري ازحوادث كودكان 2004 ) طبق مطالعه اي كه درسال 1991 انجام شد دريافتند كه آمار حوادث ناشي از روروئك مشا به با حوادث ناشي ازروروئك مشابه با حوادث ناشي از جاده ها است. درسال 1997 يك آكادمي كودكان آمريكا برآورد كرد كه000/14 حوادث هرسال در اثر استفاده از روروئكبه وجود آمده است. به هرحال گزارش هاي ديگرنشان داد كه تا بيش از 000/25 حوادث نيز گزارش شده است . درايالات متحده آمريكا درسال 2001 ، 6000كودك دراثرروروئك حادثه ديده اند. 34 كودك درامريكا درسال 1973 دراثر حادثه ناشي ازروروئك فوت نمودند.( آكادمي اطفال آمريكا 1997) دراستراليا روروئك دومين علت شايع مسموميت شيرخواران زير 12 ماه بوده است ( 1996 )

 3/1 ازشيرخواراني كه ازروروئك استفاده مي كنند دچار مصدوميت شده اند . دركانادا 1000 شير خوار هر سال دچار حوادث ناشي از روروئك مي شوند . عليرغم ممنوعيت 10 ساله ي فروش روروئك ( 2003 ) درآمريكا برآورده مي شود 30-40% ازشيرخوارانيكه از روروئك استفاده مي كنندحداقل دچار يك حادثه شده اند( 1991) دريونان در مطالعه اي كه انجام شد ( درپتريدو1996 ) ، 49 حادثه ناشي از روروئك دريك سال دريك بيمارستا ن در آتن گزارش شده است . نفر ازاين شيرخواران دچار شكستگي شده اند .يك مورد دچار سوختگي درجه 2 صورت شده است و 6 مورد احتياج به بستري پيدا كرده اند.

يك مطالعه درسنگاپور نشان داد كه 5/12% ازشيرخوارانيكه ازروروئك استفاده مي كردند ( 21 مورد از 167 شيرخوار) دچاريك صدمه يا بيشتر در اثر استفاده از آن شده اند. به ياد داشته باشيد اين فقط صدماتي است كه گزارش شده است ممكن است بيشتر صدمات گزارش نشده باشد.

 

  حوادث مرتبط باروروئك

  1. جابجايي روي همان سطح

  2. افتادن

  3. صدمات سر

  4. وارونه شدن

  5. سوختگي

  6. مسموميت

  7. مرگ

   

  مقدمه  

  موضوع اصلي دررابطه باايمني روروئك اين است كه به شيرخوار اين اجازه را مي دهد كه سريعتر و دورتر ازميزان طبيعي براي شيرخواران درهمين سن حركت كنند. بچه هايي كه ازروروئك استفاده مي كنند خودشان را به چيزهاوجاهاي خطرناك مي رسانند مانند اتاق هاي ديگر ، طبقات پايين ، بخاري ، شومينه ، دسترسي به سيم كتري برقي ، دستگيره قابلمه و چاقوها و چيزهاي خطرناك ديگروچون شيرخوار 6 تا 15 ماهه ازخطرات آگاهي ندارد بوسيله روروئك در معرض خطر قرار مي گيرد.

  جابجايي روي همان سطح

  تخمين زده مي شوديك كودك در داخل روروئك مي توا ند 4 پا در هرثانيه برروي يك سطح فرش نشده( از جنس لينو، چوب و... ) جابجا شود ( اسميت 2004 )

 

افتادن

 يك شيرخوار داخل روروئك عرض يك اتاق نشيمن باسايز متوسط رابا سرعت 12 پادر سه ثانيه طي مي كند . افتادن علت اصلي صدمه با روروئك است .دوحالت اتفاق مي افتد :

  1. كودك ازروروئك بيرون مي افتد .
  2. شيرخوارباروروئك هردو مي افتند. 

 آكادمي اطفال آمريكا درسال 2001 براساس تحقيقات دريافته است . 96-75% صدمات دراثر افتادن درارتباط با پله ها بوده است وتقريبا" درتما مي حالات افتادن ازپله ، صدمات فوق العاده شديد بوده است .چياويلو ( درسال1994 ) دريافت كه افتادن ازپله هادر 71 % از صدمات ناشي از افتادن وجود داشته است . درسال 1997 دريك مطالعه كه 271 شيرخوار دچار صدمه ناشي از افتادن ازروروئك شده بودند . 96% ناشي از افتادن ازپله هابوده است . در سال 1996 طبق تحقيقي كه از13 بيمارستا ن درطول 5/3 سال دركانادا انجام شده بود دريافتند كه 36 صدمه در شير خواران به روروئك ارتباط داشته است . همه ي 36 شيرخوارافتاده بودند . 35 مورد ازپله ها افتاده بودند ويكي از ارتفاع 3 پايي به زمين افتاده بود.27 مورد دچار صدمات خفيف در صورت ياسر شده بودند . 3 مورد دچار شكستگي گردني شده بودند. شايان ذكر است افتادن ازپله درحالتيكه بچه در داخل روروئك قرار دارد نسبت به حالتيكه درروروئك نيست بسيار جدي تر است .

  اولا " سرعت اوليه بيشتر است .

  ثانيا " انرژي جنبشي به خاطر وزن روروئك وشيرخوار روي هم بيشتر است و صدمات جدي به جا مي گذارد.

  ضربه به سر

  غالبا مرتبط با افتادن است و اغلب باعث شكستگي جمجمه مي شود درسال 1997 ضربه به سر 10% از صدمات ناشي از افتادن را شامل شده است . درسال 1994 چياويلو دريافت كه 97 % صدمات سرو گردن ناشي ازروروئك عوارض ماندگاري به جاخواهند گذاشت . ( البته سرو گردن مناطق بي دفاع بدن دربچه ها هستند.) يك مطالعه درآمريكا نشان دادكه تقريبا 15% صدمات سر دركودكان زير 2 سال به دليل استفاده ازروروئك است . از 129 مورد ضربه به سر، 19 مورد ناشي ازاستفاده از روروئك بوده است . از اين 19 مورد ، 18 مورد ان درنتيجه افتادن ازپله ها بوده است و9 مورد از 19 نفر دچار شكستگي جمجمه شده اند.

  وارونه شدن

  روروئك تمايل دارد به اينكه عدم تعادل داشته باشد . زيرا توزيع وزن در قسمت بالاي آن بيشتر است . سر كودك سنگين ترين و بزرگترين قسمت بدنش است . چياويلو درمطالعاتش دريافت كه 21 % ازكودكانيكه دراثرروروئك دچار صدمه شده بودند به علت وارونه شدن بود. جدي ترين حالت وقتي است كه از پله ها وارونه شوند.

  سوختگي

  2-5% ازكودكان صدمه ديده با روروئك دچار سوختگي شده بودند . يك مطالعه در سوان سي نشان داد كه 4/1 قربانيان دچار سوختگي درشيرخواران زير يك سال ، كساني بودند كه در روروئك قرارداشتند . سن متوسط اين شيرخواران 9/8 ماه بوده است . 3 موردازاين 8 شيرخوار براي بهبودي نيازبه جراحي داشتند ويك نفر احتياج به احيا پيدا كرده بود .اما درمقابل بچه هاي ديگري كه از روروئك استفاده نمي كردندودچارسوختگي درهمين سن شدند فقط يك نفر احتياج به جراحي پيداكرده است و هيچ كس نيز نياز به احيا نداشت . مطالعات حاكي ازآن است كه بچه هايي كه در روروئك قرار دارند با سرعت بيشتري از والدين و پرستار به سمت خطرحركت مي كنند .سوختگي ممكن است دراثر تماس با شومينه ( وارونه شدن ) ، تماس با موانع فلزي جلوي بخاري ، دسترسي به سيم كتري برقي ويا يك فنجان چاي داغ اتفاق بيفتد.

  مرگ

  مطالعاتي كه درسالهاي 1989-1993انجام شده است 11 مورد به علت حوادث ناشي از روروئك فوت شده اند . 4 مورد در اثر غرق شدن در استخر يا توالت فرنگي ، 4مورد ديگر در اثرخفگي به علت تحت فشار قرار گرفتن گردن و 3 نفر دراثرافتادن بوده است. دركانادا ازسال 1982تا 1997 ، 4 مرگ ناشي از استفاده ازروروئك اتفاق افتاده است .درآمريكا ازسال 1989تا 1991،  8 مرگ ناشي ازروروئك گزارش شذه است.  درسال 2000 انجمن فيزيوتراپي تخمين زد كه 4000 شيرخوار متعاقب حوادث ناشي ازروروئك نياز به فيزيوتراپي داشته اند .درسال 2002 ، 2350 شيرخوار بعداز حوادث ناشي از روروئك به بيمارستان منتقل شده اند.تخمين زده شده است كه روروئك نسبت  به بقيه ي  محصولات مربوط به كودكان بيشتر  موجب حوادث مي شود. آيا روروئك به راه رفتن زودتر كودك كمك مي كند ؟ 50-30% از والديني كه كودكشان ازروروئك استفاده مي كنند اعتقاد دارند كه به راه رفتن كودك كمك مي كند .   هيچ مدرك علمي وجود ندارد كه نشان دهد روروئك به تكامل كودك كمك مي كند . در حقيقت بالعكس آن ثابت  شده است . حداقل بين سالهاي 1977-1999، 6 مطالعه انجام شد كه نشان داد روروئك باعث دير راه افتادن شيرخوار  مي شود . شيرخواري كه ازروروئك استفاده نمي كند گر چه ممكن است حركاتش براي راه رفتن درابتدا ناصحيح باشد ولي چون حركاتش را مي بيند سعي دراصلاح آن مي كند .امادر روروئك گرچه حركات صحيح وبه سمت جلو است ولي چون ازديد كودك پنهان است درميدان بينايي اوثبت نمي شود بنابراين نمي تواند راه رفتنش را تقويت كند . يك مطالعه وسيعتر درسال 2000 انجام شد كه نزديك 2000 شيرخوار موردبررسي قرارگرفتند . گروههاي استفاده كننده ازروروئك با آنهايي كه ازروروئك استفاده نمي كردندباهم مقايسه شدند .انهايي كه ازروروئك استفاده مي كردند ديرترموفق به سينه خيز رفتن وايستادن به تنهايي مي شدند نسبت به آنهايي كه ازروروئك استفاده نمي كردند.  درحقيقت تحقيقات پزشكي ثابت كرده است كه نگه داشتن وزن بيشتر روي مفاصل هيپ زودتر از موعد ممكن است  به آن صدمه بزند.

                                                       

  منبع : w.w.w.children inwales.org.u.k/8547.file.dld

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-31 13:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ