مرکز بهداشتی درمانی درودزن :
شماره تماس:   43462253

 
نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
درودزن
شمال غرب
65
9
5
8
6313
2027
 
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
پزشک مرکز
زینب همت پور
مرکز درودزن
پیمانی 
6222253
 مامامعصومه نعمتی مرکز درودزن پیمانی
6222253
کاردان بهداشتی
اسکندر دهقان
مرکز درودزن
پیمانی
6222253
بهیار
اسد اله وفایی
مرکز درودزن
رسمی
6222253
 ماما
نسرین همتی
مرکز درودزن
قراردادی
6222253
بهداشتکاردهان دندان
سارا قاسمی
مرکز درودزن
قراردادی
6222253
کاردان آزمایشگاه
جواد بانشی
مرکز درودزن
قراردادی
6222253
پذیرش - نگهبان
هانی زارع
مرکز درودزن
قراردادی
6222253
راننده
سیروس قلی پور
مرکز درودزن
قراردادی
6222253

 
عنوان  پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
بهورز
مرضیه عسکری
خ ب درودزن
رسمی
6222343
بهورز
مریم خسروجردی
خ ب درودزن
پیمانی
6222343
بهورز
تقی زارع
خ ب درودزن
رسمی
 
بهورز
اعظم زارع
خ ب بیزجان علیا
رسمی
6222696
بهورز
آمنه زارعی
خ ب قصر خلیل
رسمی
4322363
بهورز
ام البنین سهرابی
خ ب گلیجان
پیمانی
4812083
بهورز
پروین زحمتکش
خ ب حصار
رسمی
 
بهورز
عبداله مغانی
خ ب قصر خلیل
پیمانی
4322363
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 13:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ