مرکز بهداشتی درمانی فتح اباد:
شماره تماس:      43416166

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
فتح اباد
شمال
10
10
4
8
7215
1843
 
نام و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
محمد استواری/سیدحسین حمیدی
پزشک
مرکز فتح آباد
قراردادی
4272166
عبدالعظیم اکبری
دندان پزشک
مرکز فتح آباد
قراردادی
4272166
طیبه رفعتیبهداشتکار مرکز فتح آباد  قراردادی
4272166
معصومه شفیعی
کاردان مامایی
مرکز فتح آباد
قراردادی
4272166
لطف اله سی سختی
کاردان بهداشتی
مرکز فتح آباد
رسمی
4272166
سمیه یار احمدی
بهیار
مرکز فتح آباد
قراردادی
4272166
حمید رضا حسین پور
کاردان بهداشتی
مرکز فتح آباد
پیمانی
4272166
حسین احسانکارشناس
مرکز فتح آباد
 رسمی 
محسن کشتکار
پذیرش
مرکز فتح آباد
قراردادی
4273033
طیبه رفعتی
کاردان دهان و دندان
مرکز فتح آباد
 
4273033
  
ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
10
فرزانه زارعی
بهورز
خ ب فتح آباد
رسمی
4273033
11
فاطمه عوض آقایی
بهورز
خ ب فتح آباد
رسمی
4273033
12
هاجر کرمپور
بهورز
خ ب فتح آباد
رسمی
4273033
13
فضل الله عمادی
بهورز
خ ب عماد آباد
رسمی
4442236
14
عهدیه احدی
بهورز
خ ب عماد آباد
رسمی
4442236
15
گل بانو کرمی
بهورز
خ ب معصوم آباد
رسمی
 
16
صدیقه حاتمی
بهورز
خ ب علیا
رسمی
4742060
17
احمد رضا قاسمی فرد
بهورز
خ ب علیا
رسمی
4742060
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ