لینک های مفید
    

narnji.jpg

لینک های مفید مربوط به آموزش سلامت

 
icons.pngسامانه بازی آنلاین سلامت:

www.salamategame.ir

 

icons.pngبانک جامع فیلم سلامت:

www.healthtube.ir

 

icons.pngکتابخانه همراه سلامت:

www.bualisina.net         

 

icons.pngسامانه آموزش سلامت همگانی:

www.iec.behdasht.gov.ir

 

icons.pngسامانه الکترونیک مسابقه عکس سلامت:

www.salamatpic.ir

 

icons.pngسامانه هوشمند پیام کوتاه سلامت:

www.1000264.ir

 

icons.pngساماانه مشاوره الکترونیکی سلامت:

 www.samas.ir

 

icons.pngسامانه ملی آموزش الکترونیک:

 www.ulc.ir

 

icons.pngنشریه الکترونیکی دانشگاه:

http://ejournal.sums.ac.ir

 

icons.pngکتابخانه الکترونیکی دانشگاه:

www.dlibrary.sums.ac.ir

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-8 23:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ